Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 129-110
換桿測微器型深度計Depth Gages


三豐編號 測定範圍 解析度 基座規格 桿數
129-154 0-25mm 0.01mm 63.5x16mm
129-155 0-25mm 0.01mm 101.6x16mm
129-109 0-50mm 0.01mm 63.5x16mm
129-113 0-50mm 0.01mm 101.6x16mm
129-110 0-75mm 0.01mm 63.5x16mm
129-114 0-75mm 0.01mm 101.6x16mm
129-111 0-100mm 0.01mm 63.5x16mm
129-115 0-100mm 0.01mm 101.6x16mm
129-112 0-150mm 0.01mm 63.5x16mm
129-116 0-150mm 0.01mm 101.6x16mm
129-152 0-300mm 0.01mm 63.5x16mm 12
129-153 0-300mm 0.01mm 101.6x16mm 12