Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 506-208
輕量型游標式高度計Height-Gages
(二次元高度計)


三豐編號 測定範圍 解析度
506-208 8"/200mm 0.02mm
0.001"