Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 518-220
QM-Height數位式高度計Height-Gages
(二次元高度計)


三豐編號 測定範圍 解析度
518-220 0-350mm 0.001mm/0.005mm
518-222 0-600mm 0.001mm/0.005mm