Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 107-201
量錶型外徑測微器


特長:
1.固定側測砧可移動 3mm
2.配合量錶進行快速GO/NG判定
3.指示量錶需另外選購

三豐編號 測定範圍 解析度
107-201 0-25mm 0.01mm
107-202 25-50mm 0.01mm
107-203 50-75mm 0.01mm
107-204 75-100mm 0.01mm
107-205 100-125mm 0.01mm
107-206 125-150mm 0.01mm
107-207 150-175mm 0.01mm
107-208 175-200mm 0.01mm