Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 114-101
V枕測砧外徑測微器


適用於量測3構型切削工具
114-204主軸與測砧使用鎢鋼材質

三豐編號 測定範圍 解析度 V枕角度
114-101 1-15mm 0.01mm 60°/溝槽
114-102 10-25mm 0.01mm 60°/溝槽
114-161 1-15mm 0.01mm 60°
114-162 10-25mm 0.01mm 60°
114-163 25-40mm 0.01mm 60°
114-164 40-55mm 0.01mm 60°
114-165 55-70mm 0.01mm 60°
114-166 70-85mm 0.01mm 60°
114-167 85-100mm 0.01mm 60°
114-204 2.3-25mm 0.01mm 60°