Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 169-101
直進盤型測砧外徑測微器


169-101為紙厚測定專用
三豐編號 測定範圍 解析度 測砧ψD
169-101 0-25mm 0.01mm 14.3mm
169-201 0-25mm 0.01mm 20mm
169-202 25-50mm 0.01mm 20mm
169-205 50-75mm 0.01mm 20mm
169-207 75-100mm 0.01mm 20mm