Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 368-001
三點式內徑測微器


註:6~300mm 三爪均有鍍鈦
三豐編號 測定範圍 解析度 備註
368-001 2-2.5mm 0.001mm (兩點式)測砧與平面差 0mm
368-002 2.5-3mm 0.001mm
368-003 3-4mm 0.001mm
368-004 4-5mm 0.001mm
368-005 5-6mm 0.001mm
368-161 6-8mm 0.001mm 測砧與平面差 2mm
368-162 8-10mm 0.001mm
368-163 10-12mm 0.001mm
368-164 12-16mm 0.005mm 測砧與平面差 0.3mm
368-165 16-20mm 0.005mm
368-166 20-25mm 0.005mm
368-167 25-30mm 0.005mm
368-168 30-40mm 0.005mm
368-169 40-50mm 0.005mm 測砧與平面差 0.3mm
368-170 50-63mm 0.005mm
368-171 62-75mm 0.005mm
368-172 75-88mm 0.005mm
368-173 87-100mm 0.005mm
368-174 100-125mm 0.005mm 測砧與平面差 12.4mm
368-175 125-150mm 0.005mm
368-176 150-175mm 0.005mm
368-177 175-200mm 0.005mm
368-178 200-225mm 0.005mm
368-179 225-250mm 0.005mm
368-180 250-275mm 0.005mm
368-181 275-300mm 0.005mm